Nhãn hiệu Model Tải trọng/Công suất Tình trạng Mã số
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc cái).
giac-cam-binh-dien-rema-female-80A new
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA (80A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng REMA 320A (Giắc đực).
Giắc cắm xe nâng REMA new
REMA EURO-DIN 320A 320A Mới 100% REMA (320A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 80A (Giắc đực).
Giắc cắm xe nâng REMA new
REMA EURO-DIN 80A 80A Mới 100% REMA (80A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực).
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc đực) new
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA (160A)-Giắc đực
Giắc cắm xe nâng REMA 160A (Giắc cái).
Giắc cắm xe nâng REMA new
REMA EURO-DIN 160A 160A Mới 100% REMA (160A)-Giắc cái
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBX 72V-350A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SBX 72V-350A (Grey) 72V-350A Mới 100% SBX (72V)- Xám
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SB 48V-175A (Grey) 48V-175A Mới 100% SB (48V) - Xám
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 24V-160A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SBE 24V-160A (Red) 24V-160A Mới 100% SBE (24V)- Đỏ
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-175A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SB 48V-175A (Blue) 48V-175A Mới 100% SB (48V)- Xanh biển
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SBE 72V-320A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SBE 72V-320A (Green) 72V-320A Mới 100% SBE (72V)- Xanh lá
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 72V-350A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SB 72V-350A (Green) 72V-350A Mới 100% SBE (72V)-Xanh lá
Giắc cắm xe nâng ANDERSON 48V-350A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SB 48V-350A (Gray) 48V-350A Mới 100% SB (48V)- Xám
24V/50A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) EE24/50P 24V/50A Mới 100% EE24/50P
24V/30A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) EE24/30P 24V/30A Mới 100% EE24/30P
36V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE36/100P 36V/100A Mới 100% DE36/100P
36V/80A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE36/80P 36V/80A Mới 100% DE36/80P
80V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE80/70P 80V/70A Mới 100% DE80/70P
48V/60A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/60A Mới 100% DE48/60P
48V/70A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE48/70P 48V/70A Mới 100% DE48/70P
48V/100A, được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
máy sạc xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) DE48/100P 48V/70A Mới 100% DE48/100P
70V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 70V- 550Ah Mới 100% B10RTB550 (70V)
80V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 80V- 450Ah Mới 100% 6IPZB450
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 5RTB500 80V- 500Ah Mới 100% 5RTB500 (80V)
80V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) B5RTB500 80V- 500Ah Mới 100% B5RTB500 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 80V- 560Ah Mới 100% 4IPZS560 (80V)
80V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 80V- 560Ah Mới 100% B4RTS560 (80V)
72V - 560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) B4RTS560 72V- 560Ah Mới 100% B4RTS560 (72V)
36V - 700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
]bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 36V- 700Ah Mới 100% 5IPZS700 (36V)
36V - 930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZS930 36V- 930Ah Mới 100% 6IPZS930 (36V)
36V - 972Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 9IPZB972 36V- 972Ah Mới 100% 9IPZB972 (36V)
36V -1000Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB1000 36V-1000Ah Mới 100% 10IPZB1000 (36V)
24V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 24V-525Ah Mới 100% 7IPZB525 (24V)
24V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 24V-375Ah Mới 100% 6IPZB450 (24V)
24V - 375Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS375 24V-375Ah Mới 100% 3IPZS375 (24V)
24V - 345Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 3IPZS345 24V-345Ah Mới 100% 3IPZS345 (24V)
24V - 325Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZB325 24V-325Ah Mới 100% 5IPZB325 (24V)
24V - 230Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 2IPZS230 24V-230Ah Mới 100% 2IPZS230 (24V)
48V - 300Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
CHLORIDE (CEIL) 4IPZB300 48V-300Ah Mới 100% 4IPZB300 (48V)
48V - 390Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB390 48V-390Ah Mới 100% 6IPZB390 (48V)
48V - 440Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 8IPZB440 48V-440Ah Mới 100% 8IPZB440 (48V)
48V - 455Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB455 48V-455Ah Mới 100% 7IPZB455 (48V)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Mới 100% 6IPZB450 (48V-NC)
48V - 450Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 6IPZB450 48V-450Ah Mới 100% 6IPZB450 (48V)
48V - 460Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS460 48V-460Ah Mới 100% 4IPZS460 (48V)
48V - 500Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS500 48V-500Ah Mới 100% 4IPZS500 (48V)
48V - 525Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 7IPZB525 48V-525Ah Mới 100% 7IPZB525 (48V)
48V - 550Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 10IPZB550 48V-550Ah Mới 100% 10IPZB550 (48V)
48V-700Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 5IPZS700 48V-700Ah Mới 100% 5IPZS700 (48V)
48V-560Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) 4IPZS560 48V-560Ah Mới 100% 4IPZS560 (48V)
48V-750Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) B6RTS750 48V-750Ah Mới 100% B6RTS750 (48V)
Giắc cắm xe nâng ANDERSON SB 48V-350A.
giắc cắm xe nâng anderson new
ANDERSON SB 48V-350A (Blue) 48V-350A Mới 100% HGL1833
48V-930Ah được sản xuất bởi Tập đoàn CHLORIDE.
bình điện xe nâng ceil new
CHLORIDE (CEIL) B6IPZS930 48V-930Ah Mới 100% B6IPZS930 (48V)